FORMULARI CONSENTIMENT

ENS PRENEM MOLT SERIOSAMENT LA TEVA SEGURETAT

Per poder accedir a les nostres instal·lacions has d’haver llegit les normes de seguretat així com veure el vídeo de seguretat.

Un cop llegides les normes has d’omplir i enviar el formulari de consentiment

MIRA AQUEST VÍDEO DE PRINCIPI A FI

 

LLEGEIX LES NORMES DE SEGURETAT

  • Els ancoratges de seguretat es diferenciaran:
    Les “xapes” o ancoratges individuals en els quals s’utilitza les cintes exprés per progressar com a primer de corda. Serà obligatori fer servir totes les cintes que es trobin en el recorregut de la via escalada. Només podrà usar-se material homologat i en bon estat i sota la supervisió de personal de sala Batec.
  • Els “despenjaments” i reunions disposaran de dos punts d’ancoratge, l’escalador haurà de fer-los servir tots dos per despenjar-després d’ascendir la via de primer.
  • Per progressar en mode “politja” o “top rope” han d’estar xapades totes les cintes de la via i l’escalador de segon ha d’anar descintant a mesura que es vagi progressant.

Zona de caiguda:
L’usuari haurà d’estar sempre atent a la caiguda d’altres usuaris que estiguin per sobre seu ja sigui a la paret o al matalàs. Aquest espai ha de romandre lliure de motxilles o altres objectes no siguin imprescindibles per al desenvolupament de l’escalada o l’assegurament.

Usos permesos:
L’ús fonamental serà la pràctica esportiva en les diferents disciplines o modalitats pròpies de la sala. La pràctica de qualsevol altra activitat haurà de ser autoritzada per personal de Sala Batec.
Les activitats programades per Sala Batec, tindran prioritat sobre la resta. L’usuari ha d’informar amb diversos dies d’antelació si volgués reservar una activitat.
Els usuaris que prenguin part en les activitats programades referides compliran en tot moment amb les normes del centre.

Accés:
1.- Per accedir a les nostres instal·lacions és d’obligat compliment la inscripció a la recepció així com l’acceptació d’aquestes normes igual que l’exoneració de responsabilitat sobre lesions i accidents produïts com a conseqüència de la pràctica esportiva de l’escalada. L’escalada indoor és un esport que comporta certs riscos d’accident que l’usuari accepta conèixer.
2.- La instal·lació  serà d’accés lliure per a tots els usuaris que compleixin amb els requisits establerts en la normativa sempre dins de l’horari d’obertura i estant al corrent del pagament de la quota d’accés. Tot i així al ser un espai privat el centre es reserva el dret d’admissió.
El preu a abonar pels usuaris del Rocòdrom serà establert en les tarifes que es trobaran a recepció. En el cas d’ofertes vinculades a circumstàncies personals com les quotes familiars han d’acreditar que es tracta d’una unitat familiar legalment constituïda com a matrimoni o parella de fet degudament acreditada o mitjançant el llibre de família. Les quotes per estudiant hauran d’acreditar el pagament de la matrícula de l’any en vigor que serà revisada anualment.
L’usuari declara que la informació personal i les dades bancàries són correctes i adquireix el compromís de mantenir els mateixos actualitzats en tot moment.
Es prohibirà l’entrada de qualsevol persona que mostri qualsevol signe d’intoxicació per alcohol o drogues.
Només el personal de la Sala Batec o persones autoritzades per Sala Batec poden impartir classes o entrenaments. No es pot realitzar cap activitat professional d’empreses ni autònoms així com qualsevol organització amb o sense ànim de lucre que no hagi estat autoritzada. Qualsevol persona que estigui realitzant classes, entrenaments o activitats professionals sense l’autorització de sala Batec se li demanarà que abandoni les instal·lacions de Sala Batec i se li pot revocar el seu dret d’entrada sense compensació.
3.- No obstant el que disposa l’apartat anterior Sala Batec, té la facultat de, com a mesura cautelar, negar l’accés o expulsar a aquelles persones que incompleixin de forma reiterada algun dels punts continguts en aquesta normativa i en la restant normativa legal aplicable, o les accions posin en perill la seguretat, salut o tranquil·litat dels usuaris, veïns, etcètera. 

4.- L’accés a les instal·lacions suposa l’acceptació d’aquesta normativa.

Usuaris:
Pel bé de tots els usuaris, es mantindrà net el recinte i s’emprarà el mínim magnesi possible per no deteriorar l’adherència de les preses així com mantenir l’ambient lliure de pols de magnesi, queda terminantment prohibit l’ús de magneseres al espai interior.
El nombre de practicants escalant al mateix temps vindrà determinat pel nombre de vies, incloent-se un escalador i assegurador per a la zona de vies. Per al bloc es calcula una ràtio igualment indicat per la superfície total escalable, aproximadament un escalador per cada dos metres horitzontals.
Tot escalador haurà d’haver signat un consentiment informat pel qual l’escalador és coneixedor dels riscos que comporta la pràctica de l’escalada dins el nostre centre.
Tots els escaladors menors han de presentar una autorització dels pares o tutors que els permet la pràctica de l’escalada així com el consentiment informat.

Normes de caràcter general:
Els usuaris, durant el període d’utilització de les instal·lacions, seran responsables dels desperfectes o anomalies ocasionades, pel seu ús negligent o indegut ..
Els usuaris mantindran netes les instal·lacions.
Els usuaris respectaran i tindran cura el material esportiu, mobiliari, així com la totalitat de les dependències.
No es permet fumar ni el consum de drogues a tot el recinte.
En els períodes d’entrenament, classes lectives o competicions, el públic freqüentarà únicament les zones reservades a aquest.
Sala Batec no es fa responsable dels danys, lesions o accidents que puguin ocórrer als usuaris per la pràctica esportiva.
Sala Batec no es fa responsable dels objectes que puguin extraviar o sostreure en qualsevol de les instal·lacions, incloent les zones d’aparcament, ni en particular, dels objectes que es dipositin a les taquilles.
No es permet l’entrada de patins o monopatins, ni vehicles de motor, únicament es podran estacionar bicicletes al pàrquing degudament senyalitzat.
Queda prohibida l’entrada d’animals a la instal·lació, únicament podran accedir a la zona de la terrassa.
El personal de sala Batec s’encarregarà de vetllar pel compliment de les normes establertes, sent alhora responsable que aquestes es compleixin. Quan es tracti d’escoles o grups, serà la persona que dirigeixi l’activitat l’encarregada de vetllar pel compliment del que s’ha descrit anteriorment
En les activitats esportives (bé entrenaments, competicions o classes) haurà d’estar present la persona responsable o substitut degudament acreditat, sense la qual no es podrà donar començament. Així mateix, es podrà exigir l’acreditació de la totalitat dels usuaris.

Normes específiques:
Serà obligatori emprar casc, arnés, corda i mosquetons homologats (CE) per a la pràctica de l’escalada en corda o autoasseguradors.
Quan s’escala de primer, utilitzar tots els punts d’ancoratge de la instal·lació que es trobi al seu pas de forma consecutiva, de manera que la corda no pugui eixir durant la caiguda, fins a la reunió.

No està permès fer ús de mosquetons i cintes exprés que no compleixin les norma CE, no es pot fer ús de les instal·lacions que no siguin exclusivament progressió esportiva excepte per a les maniobres o altres pràctiques que s’hagin autoritzat prèviament per Sala Batec.
Queda prohibit expressament escalar a la zona de vies sense corda.
El assegurament es realitzarà sempre mitjançant un dispositiu autoblocant automàtic tipus “Grigri” o similar. L’assegurament mitjançant descensor tipus “Vuit” o “cistella” estarà prohibit, llevat cursos prèviament autoritzat. Comprovar que la relació de pesos entre escalador i assegurador són equilibrats, en cas contrari s’haurà de prestar i / o emprar els ancoratges inferiors instal·lats a aquest efecte ..
Es prohibeix el descens de l’escalador de forma ràpida.
Es prohibeix escalar sota o sobre la vertical d’un altre escalador.
Es prohibeix escalar o accedir a la zona de matalassos amb el mateix calçat que es porta del carrer. És obligatori l’ús de peus de gat.
Emprar la mínima quantitat de magnesi possible causa de l’efecte negatiu que causa en l’adherència de les preses i formes, és obligatori emprar la seva fórmula líquida en l’espai de boulder i entrenament.
La part baixa del Rocòdrom haurà de romandre neta de material d’escalada i de qualsevol altre material o equipament personal que pugui posar en perill un escalador en la seva caiguda.
Es fa obligatori l’ús de casc per a tota persona que escali vies en el Rocòdrom.
És recomanable fer estiraments i escalfar adequadament abans de començar a escalar evitant lesions.
Queda prohibit muntar tirolines o cordes horitzontals i utilitzar els punts d’assegurança o desvinculacions per a qualsevol cosa que no sigui detenir caigudes o descens normal de l’escalador, i en cap cas es permeten les caigudes o vols voluntaris sobre els punts d’assegurança.
No es poden realitzar maniobres en altura, com ara muntatge de reunions, ràpels, despenjaments assegurances, etc. llevat que estigui expressament autoritzat pels Sala Batec

Utilitza sempre material homologat i en bon estat. Sala Batec declina qualsevol responsabilitat davant d’un accident ocorregut per causa de no utilització del material adequat i per fallada de la mateixa. Realitza un check-in del teu company/a de cordada. No està permès agafar-se a cap element metàl·lic de l’estructura.

Queda prohibit superar la zona de reunions a les vies d’escalada del Rocòdrom.
Els usuaris han de comunicar de manera immediata a el personal de sala Batec qualsevol deteriorament o anomalia que posi en perill la integritat de les persones o el correcte funcionament de la instal·lació, a l’igual que qualsevol averia o deteriorament de la mateixa.
Per higiene i respecte als altres, no està permès accedir a les nostres instal·lacions amb el tors descobert, descalços, o en vestit de bany.

Incompliment:
L’incompliment d’aquestes normes serà causa d’expulsió automàtica de les instal·lacions i la baixa definitiva com a client de Sala d’escalada Batec SL sense cap compensació. Sala Batec es reserva a limitar o impedir el dret d’admissió a les instal·lacions per raó de seguretat o de comportament inadequat.
Disposicions addicionals:
Sala Batec podrà modificar, desenvolupar i actualitzar aquestes Condicions Generals i els seus annexos.
Aquests canvis entren en vigor immediatament després de la seva publicació en les
instal·lacions i pàgina web.

En el cas d’existir diferències, la versió vinculant serà de data posterior a 30.05.2023.

OMPLE EL FORMULARI. TOTS ELS CAMPS SÓN OBLIGATORIS

CONSENTIMENT INFORMAT


ADULT


El sota signant té ple coneixement de les condiciones de l’activitat a la que s’inscriu i de l’ús de les instal·lacions del rocòdrom i de la resta d’usos de la sala. En concret, afirma tenir coneixements sobre els seus requisits i d’haver sigut informat per SALA D’ESCALADA BATEC, en concret el sota signant assumeix plenament que:
1.- La pràctica de l’esport en general, i dels esports que es practiquen a la nostra sala en particular, contemplats dins de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya comporten una sèrie de riscs previsibles, que han de ser coneguts i acceptats per a qui voluntàriament
desenvolupa aquestes activitats.
2.- En matèria dels esports que es practiquen a la sala, escalada en corda i boulder, la idea del risc d’accidents de gravetat va implícita en els mateixos i, per tant, qui es dedica al seu exercici els assumeix personalment. L’usuari ha de preveure sempre la possibilitat d’accidents i de necessitar ajuda, evitant les actuacions de risc pròpies o les que posin en perill a tercers.
3.-El sota signant s’obliga a posar en coneixement de la organització, per escrit, sobre qualsevol problema físic o psíquic del que tingui coneixement abans de l’activitat i que pugui afectar a la seva seguretat.
4.- El sota signant ha de retirar-se sense cap limitació prèviament a l’inici de l’activitat si la mateixa sobrepassa els seus límits personals. L’usuari ha estat informat de l’ús de la instal·lació i dels mecanismes posats a la seva disposició per SALA D’ESCALADA BATEC.
5.- Per la present, admet i declara en plena validesa legal que només realitzarà activitats per a les que estigui capacitat i de les que té experiència, sense sobrepassar els seus límits personals; que utilitzarà els equips de protecció individual propis i adequats, amb diligència i personalment, sense descarregar la responsabilitat de l’ús i manteniment a tercers.
6.- A seguir totes les normes i condicions especificades per SALA D’ESCALADA BATEC, així com el seu personal i monitors en relació a l’ús de les instal·lacions.
7.- A pagar les tarifes corresponents per a accedir a les instal·lacions de SALA BATEC.
8.-El sota signant coneix i accepta el risc inherent que suposa accedir a les instal·lacions, tot i seguir totes les normes i protocols legals sanitaris, respecte a la situació actual de pandèmia per Covid-19.

PROTECCIÓ DE DADES


La inscripció en l’activitat present implica formar part d’una base de dades titularitat de SALA D’ESCALADA BATEC S.L., per tant, el sota signant accepta que, de conformitat amb la normativa de Protecció de Dades, autoritza a que les dades que ens facilita sigui introduïts en un fitxers de titularitat de SALA D’ESCALADA BATEC S.L. Aquestes dades seran utilitzades per a enviar-li informació particular sobre la present activitat i en general sobre els serveis, promocions i activitats relacionades amb la mateixa. No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal. Així mateix, s’informa que pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i suspensió de les seves dades i els de limitació i oposició del seu tractament dirigint-se a SALA D’ESCALADA BATEC S.L., CARRER PENEDES,10 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÉS (BCN) o info@salabatec.com i el de reclamació a www.aepd.es

ADULT I MENOR


El sota signant té ple coneixement de les condiciones de l’activitat a la que s’inscriu i de l’ús de les instal·lacions del rocòdrom i de la resta d’usos de la sala.
A més, en la seva condició de pare/mare/tutor del menor les dades del qual s’incorporaran més endavant, senyal tenir capacitat per a autoritzar la participació del menor en les activitats desenvolupades per al centre i l’autoritza per a que participi en les activitats de SALA DESCALADA BATEC, afirmant tenir coneixement de tots els requisits i condicions per a poder desenvolupar les activitats i haver estat informat per els responsables de SALA D’ESCALADA BATEC, assumint el risc inherent a l’activitat.

Així, el sota signant assumeix plenament que:


1.- La pràctica de l’esport en general, i dels esports que es practiquen a la nostra sala en particular, contemplats dins de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya comporten una sèrie de riscs previsibles, que han de ser coneguts i acceptats per a qui voluntàriament desenvolupa aquestes activitats.
2.- En matèria dels esports que es practiquen a la sala, escalada en corda i boulder, la idea del risc d’accidents de gravetat va implícita en els mateixos i, per tant, qui es dedica al seu exercici els assumeix personalment. L’usuari ha de preveure sempre la possibilitat d’accidents i de necessitar ajuda, evitant les actuacions de risc pròpies o les que posin en perill a tercers.
3.-El sota signant s’obliga a posar en coneixement de la organització, per escrit, sobre qualsevol problema físic o psíquic del que tingui coneixement abans de l’activitat i que pugui afectar a la seva seguretat.
4.- El sota signant ha de retirar-se sense cap limitació prèviament a l’inici de l’activitat si la mateixa sobrepassa els seus límits personals. L’usuari ha estat informat de l’ús de la instal·lació i dels mecanismes posats a la seva disposició per SALA D’ESCALADA BATEC.
5.- Per la present, admet i declara en plena validesa legal que només realitzarà activitats per a les que estigui capacitat i de les que té experiència, sense sobrepassar els seus límits personals; que utilitzarà els equips de protecció individual propis i adequats, amb diligència i personalment, sense descarregar la responsabilitat de l’ús i manteniment a tercers.
6.- A seguir totes les normes i condicions especificades per SALA D’ESCALADA BATEC, així com el seu personal i monitors en relació a l’ús de les instal·lacions.
7.- A pagar les tarifes corresponents per a accedir a les instal·lacions de SALA D’ESCALADA BATEC S.L.
8.-El sota signant coneix i accepta el risc inherent que suposa accedir a les instal·lacions, tot i seguir totes les normes i protocols legals sanitaris, respecte a la situació actual de pandèmia per Covid-19.

PROTECCIÓ DE DADES


La inscripció en l’activitat present implica formar part d’una base de dades titularitat de SALA D’ESCALADA BATEC S.L., per tant, el sota signant accepta que, de conformitat amb la normativa de Protecció de Dades, autoritza a que les dades que ens facilita sigui introduïts en un fitxers de titularitat de SALA D’ESCALADA BATEC. Aquestes dades seran utilitzades per a enviar-li informació particular sobre la present activitat i en general sobre els serveis, promocions i activitats relacionades amb la mateixa. No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal. Així mateix, s’informa que pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i suspensió de les seves dades i els de limitació i oposició del seu tractament dirigint-se a SALA D’ESCALADA BATEC S.L en CARRER PENEDES ,10 08192 SANT QUIRZE DEL VALLES (BCN) o al correu electronic info@salabatec.com
Powered by NEX-Forms